اخبار صنعتی

  • ویروس کرونا ویروس جدید سال گذشته در سراسر جهان شیوع یافت. در دوره شدید پیشگیری و کنترل اپیدمی ، مردم در حالت منزوی خانه هستند و کتاب ها ، اسباب بازی ها ، تجهیزات بدنسازی و سایر صنایع چندین برابر رشد را آغاز کرده اند. به عنوان یک معمای "مصنوعات خانگی" ، حرکت رشد به ویژه برجسته است.

    2021-01-12

 1